حضور شرکت سپیتام در گردهمایی شرکت های دانش بنیان در حوزه صنعت نفت 27 الی 29 بهمن 1398