راهنمای کاربردی سوییچ های مدیریتی

جهت دریافت User Manual فایل های زیر را دانلود نمایید:

Technical Spec of Sepitam -Switch Web Managment Manual.docx

Sepitam-Configuration User Manual-.pdf

 

جهت دریافت ترجمه فارسی User Manual فایل زیر را دانلود نمایید:

Application guide web management switch v2. 0-فارسی.pdf

looding"src="/images/loading.gif"