آیا اسپلایس بهتر از فست کانکتور در نصب دراپ کابل FTTH است؟