محصولات ارتباطی سپیتام

کابل نوری ژله فیلد خاکی

امتیاز :
کد محصول : کابل نوری ژله فیلد خاکی OBFC
'/>

ایننوع کابل عموما در شبکه های زیر ساخت و بین شهری در مسافت های طولانی مورداستفاده قرار می گیرد و مستقیماً داخل خاک دفن می گردد.

اینکابل دارای یک محافظ نور استیل دندانه اره ای (کروگیت) می باشد. بر اساسنیاز متقاضی، سایر ساختارهای کابل نیز قابل تولید می باشد.

12x6

N8x6

N4x6

N2x6

N2x4

N1x4

پارامتر

12

8

4

2

2

1

تعداد تیوب

0

0

2

4

4

5

تعداد فیلر

72

48

24

12

8

4

تعداد تار نوری

3

5/2

5/2

5/2

5/2

5/2

قطر عنصر مقاوم (mm)

3100

2600

2400

2400

2400

2500

بدون عنصر کشش میانی

نیروی کشش مجاز (N)

4400

3800

3600

3600

3600

3600

با عنصر کشش میانی

22

19

17

17

17

17

قطر تقریبی نهایی (mm)

420

315

260

260

260

260

وزن تقریبی (kg/km)